www.ondruska.sk

Vajnory musia byť vzorom

Využijeme všetky dostupné prostriedky na to, aby sme zachovali to čo si na Vajnoroch tak ceníme. 

Máme jasnú víziu ako urobiť Vajnory ešte lepším miestom pre život pre všetkých.


Letisko

Presadíme zachovanie športu, telovýchovy a voľného času podľa platného územného plánu. Budeme trvať na vyňatí tejto lokality z ďalších zmien územného plánu. Budeme presadzovať spracovanie novej urbanistickej štúdie v súlade s platným územným plánom. Letisko ako strategická plocha pre Bratislavu ako metropolu 21. storočia


Doprava

Presadíme riešenia dopravy pre odľahčenie Roľníckej ulici, vieme čo treba urobiť.

Zadefinujeme jasný postup, etapizácie definitívneho riešenia dopravy vo Vajnoroch v rátane zakotvenia potrebných koridorov.

Priama demokracia

Chceme dať obyvateľom možnosť podieľať sa na zásadných rozhodnutiach mestskej časti. Presadzujeme otvorenú komunikáciu s občanmi, aj preto chceme, aby sa znovu zaviedli pravidelné verejné stretnutia organizované mestskou časťou. Som sa zavedenie záväzných prieskumov verejnej mienky.

Prehodnotím rozvojové lokality

Chceme aby sa prehodnotili urbanistické plány tak, aby slúžili Vajnorákom. Budeme podporovať tie, ktoré sú v záujme obyvateľov v kontexte prirodzeného urbanistického rozvoja mestskej časti. 

Zachránim čo sa dá

Urobíme všetko pre minimalizáciu škôd zlého strategického plánovania v našej mestskej časti. Nedovolíme aby nekoncepčná výstavba bránila efektívnemu riešeniu dopravy.

Zlepšíme zázemie

Máme riešenia bytovej otázky pre rozrastajúce sa vajnorské rodiny. Dobré veci zachováme a podporíme výraznejšie, presadzujeme kvalitnejší rodinný servis a služby obyvateľom. Vybudovanie nového senior centra aj s denným stacionárnom je našou prioritou ako aj vybudovanie detského centra s jasličkami.

Kontinuita

Zabezpečíme kontinuitu úspešných projektov a zvýšenie podpory pre spolky a združenia s cieľom podporovať ešte lepšiu spoluprácu v obecnom živote. Umožníme všetkým spolkom efektívnejšie sa zapojiť do akcií, ktoré sa organizujú v spolupráci s mestskou časťou.  

Verejná doprava

Presadzujeme kroky za lepšiu verejnú dopravu vo Vajnoroch. Za kľúčové považujeme vybudovanie ďalších dôstojných a bezpečných bicyklových stojísk a zlepšenie zázemia aj na vajnorskej vlakovej stanici, posilnenie intenzity spojov, harmonizáciu ako aj zlepšenie obslužnosti autobusmi.   


VYBRANÉ TÉMY Z DISKUSIÍ S OBYVETEĽMI, KTORÉ CHCEME

RIEŠIŤ

DOPRAVA

• Využitie železničnej stanice ako dopravného prestupového uzla v rámci integrovanej dopravy

• Vajnorská vlaková stanica ako nosný prvok MHD
• Električka až do Vajnor pre Vajnorákov, nie za cenu záchytných parkovísk pre tisíce ľudí či zmeny územného plánu na letisku.

• Výhľadovo zokruhovanie električky Zlaté piesky - Rača

• Lepšia dostupnosť MHD s prioritou napojenia na železnicu, zabezpečiť dostatočnú hustotu a kapacitu vlakových spojov.

• Zástavky MHD pokračovať v obnove

• Kontrola a menej áut na Vajnorských jazerách bez obmedzovania Vajnorákov.

• Parkovacie miesta pri bytovkách

• Parkovacie miesta na Rybničnej

• Cyklotrasa bez obmedzovania Vajnorákov

• Nové prepojenie Rybničnej a Vajnor na bicykli.

VÝSTAVBA

• Územné plánovanie a rozvoj Vajnor v súlade s históriou a tradíciami• Zachovanie platného územného plánu na vajnorskom letisku (len šport a telovýchova)

• Nemecká dolina, rozvojové územie pre Vajnorákov

• Ochrana vinohradov a urbárskych pozemkov v záujme Vajnor a vlastníkov.

• Redukovanie zámerov Cepit-u v územnom pláne v okolí Jurskej cesty
• Riadený vjazd vozidiel do Vajnor z Čiernej vody (tranzit odkolniť)• Rybničná ako dôstojná súčasť Vajnor

DETI A SENIORI

• Vybudovanie nového senior centra
• Rozširovanie kapacít školy a škôlky v súlade s potrebami Vajnorákov.
• Podpora predškolských zariadení na krátkodobý pobyt pre vajnorské deti do veku troch rokov

• Branné cvičenia a letné tábory

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS


• Zlepšenie podmienok pre tradičné športy, podpora výstavby multifunkčnej športovej haly

• Podpora nových športovísk
• Ľadová plocha aj v budúcnosti
• Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod detským a futbalovým ihriskom

• Prepájanie miestnych spolkov, podnikateľov a združení

KVALITA ŽIVOTA

• Protihlukové steny pre Vajnorské jazerá, konsolidácia verejného priestoru jazier a ich okolia

• Osvetlenie na uliciach kde chýba
• Dobudovanie kanalizácie

• Toalety na detskom parku a Vajnorských jazerách
• Rekonštrukcia odpočívadiel, vybudovanie rozhľadne, udržiavanie turistických chodníkov, budovanie náučných chodníkov, vinohradníckych chodníkov spájajúcich Raču-Vajnory- Svätý Jur-Pezinok

• Podpora streetworkoutu

• Zvýšenie bezpečnosti

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

• Orezy stromov na základe operatívnych požiadaviek obyvateľov v prípade ohrozenia
• Opravy chodníkov, audit stavu a vytypovanie najpálčivejších častí s maximálnou prioritou
• Rozšírenie cintorína

• Dažďová kanalizácia musí fungovať

• Hydrogeologické pomery vo Vajnoroch, riziká a kumulatívne vplyvy rozvojových lokalít budú kvantifikované s cieľom jasne definovať technické a prírodné limity územia
• Odstraňovanie zbytočného reklamného smogu
• Rybničná potrebuje väčšiu pomoc a podporu od mestskej časti

• Rekonštrukcia detského ihriska na Rybničnej a revitalizácia okolia

Ochrana majetkov Vajnorákov pred nevhodnými riešeniami destabilizujúcimi aj hladinu podzemných vôd

• Zachovanie prírodno-rekreačného charakteru Vajnorských jazier pre Vajnorákov.

• Zachovanie prírodného charakteru Vajnorských rybníkov pri Šprinzlovom majeri

• Postupná obnova Šprinzlovho majera

• Jasné pravidlá a úprava okolia Vajnorských jazier, vybudovanie pláže s potrebnou občianskou vybavenosťou.

• Revitalizácia Roľníckej ulice

• Malé Karpaty - bratislavský klenot
• Zabránenie tvorby ďalších skládok v okolí Vajnor, opatrenia
• Vyriešenie nezrovnalostí v územnom pláne zóny Nové Šuty

FINANCOVANIE


• Transparentné hospodárenie miestneho úradu a udržanie obecného dlhu v rozumnej miere

• Sprehľadnenie činností Vajnorskej podpornej spoločnosti, s. r. o.

• Finančná a technická podpora zachovania a obnovy budov v pamiatkovej zóne.

• Efektívne využívanie fondov podpory

KOMUNIKÁCIA

• Verejné stretnutia s poslancami a starostom na pravidelnej báze
• Poradenstvo pre obyvateľov Vajnor (právne, pozemkové iné....)

• Rozšírenie a opravy miestneho rozhlasu

• Informovanie Vajnorákov o zvolených témach aj formou SMS a moderných aplikácií. Možnosť nahlasovania podnetov v teréne.

• Pomoc, poradenstvo vlastníkom domov v pamiatkovej zóne v komunikácii s pamiatkarmi.
• Bilaterálna zahraničná spolupráca s partnerskými obcami.

• Podpora nových nápadov

• Projektové poradenstvo pre naše spolky v oblasti možností využívania grantov.

.Doprava

Situácia vyžaduje okamžité riešenie. Sústredím sa na realizáciu opatrení.

Cyklotrasa

Som za verejnú diskusiu občanov s dopravným inžinierom s cieľom nájsť východisko bez obmedzovania parkovania obyvateľov na pokojných uliciach, s bezpečnými trasami pre cyklistov a bez zásahov do zelene. Urobím všetko pre nápravu stavu na uliciach Dorastenecká, Čierny chodník, Šuty, Príjazdná, Uhliská, Tomanová a chybných úsekov cyklotrasy (zaplavené úseky, nebezpečné úseky a podobne).

Jednosmerky

Som za prehodnotenie.

Parkovanie

Už aj vo Vajnoroch je problém s parkovaním na najfrekventovanejších miestach. Parkovaciu politiku, ktorá bude slúžiť primárne Vajnorákom.

Senior centrum, denný stacionár

Predložím riešenie na rozšírenie kapacít, dostupnej ceny pre klientov, zabezpečenie dôstojných podmienok pre našich seniorov. Som za vybudovanie stacionáru.


VYBRANÉ TÉMY Z DISKUSIÍ S OBYVETEĽMI, KTORÉ CHCEME

RIEŠIŤ

DOPRAVA

• Využitie železničnej stanice ako dopravného prestupového uzla v rámci integrovanej dopravy

• Vajnorská vlaková stanica ako nosný prvok MHD
• Električka až do Vajnor pre Vajnorákov, nie za cenu záchytných parkovísk pre tisíce ľudí či zmeny územného plánu na letisku.

• Výhľadovo zokruhovanie električky Zlaté piesky - Rača

• Lepšia dostupnosť MHD s prioritou napojenia na železnicu, zabezpečiť dostatočnú hustotu a kapacitu vlakových spojov.

• Zástavky MHD pokračovať v obnove

• Kontrola a menej áut na Vajnorských jazerách bez obmedzovania Vajnorákov.

• Parkovacie miesta pri bytovkách

• Parkovacie miesta na Rybničnej

• Cyklotrasa bez obmedzovania Vajnorákov

• Nové prepojenie Rybničnej a Vajnor na bicykli.

VÝSTAVBA

• Územné plánovanie a rozvoj Vajnor v súlade s históriou a tradíciami• Zachovanie platného územného plánu na vajnorskom letisku (len šport a telovýchova)

• Nemecká dolina, rozvojové územie pre Vajnorákov

• Ochrana vinohradov a urbárskych pozemkov v záujme Vajnor a vlastníkov.

• Redukovanie zámerov Cepit-u v územnom pláne v okolí Jurskej cesty
• Riadený vjazd vozidiel do Vajnor z Čiernej vody (tranzit odkolniť)• Rybničná ako dôstojná súčasť Vajnor

DETI A SENIORI

• Vybudovanie nového senior centra
• Rozširovanie kapacít školy a škôlky v súlade s potrebami Vajnorákov.
• Podpora predškolských zariadení na krátkodobý pobyt pre vajnorské deti do veku troch rokov

• Branné cvičenia a letné tábory

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS


• Zlepšenie podmienok pre tradičné športy, podpora výstavby multifunkčnej športovej haly

• Podpora nových športovísk
• Ľadová plocha aj v budúcnosti
• Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod detským a futbalovým ihriskom

• Prepájanie miestnych spolkov, podnikateľov a združení

KVALITA ŽIVOTA

• Protihlukové steny pre Vajnorské jazerá, konsolidácia verejného priestoru jazier a ich okolia

• Osvetlenie na uliciach kde chýba
• Dobudovanie kanalizácie

• Toalety na detskom parku a Vajnorských jazerách
• Rekonštrukcia odpočívadiel, vybudovanie rozhľadne, udržiavanie turistických chodníkov, budovanie náučných chodníkov, vinohradníckych chodníkov spájajúcich Raču-Vajnory- Svätý Jur-Pezinok

• Podpora streetworkoutu

• Zvýšenie bezpečnosti

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

• Orezy stromov na základe operatívnych požiadaviek obyvateľov v prípade ohrozenia
• Opravy chodníkov, audit stavu a vytypovanie najpálčivejších častí s maximálnou prioritou
• Rozšírenie cintorína

• Dažďová kanalizácia musí fungovať

• Hydrogeologické pomery vo Vajnoroch, riziká a kumulatívne vplyvy rozvojových lokalít budú kvantifikované s cieľom jasne definovať technické a prírodné limity územia
• Odstraňovanie zbytočného reklamného smogu
• Rybničná potrebuje väčšiu pomoc a podporu od mestskej časti

• Rekonštrukcia detského ihriska na Rybničnej a revitalizácia okolia

Ochrana majetkov Vajnorákov pred nevhodnými riešeniami destabilizujúcimi aj hladinu podzemných vôd

• Zachovanie prírodno-rekreačného charakteru Vajnorských jazier pre Vajnorákov.

• Zachovanie prírodného charakteru Vajnorských rybníkov pri Šprinzlovom majery

• Postupná obnova Šprinclovho majera

• Jasné pravidlá a úprava okolia Vajnroských jazier, vybudovanie pláže s potrebnou občianskou vybavenosťou.

• Revitalizácia Roľníckej ulice

• Malé Karpaty - bratislavský klenot
• Zabránenie tvorby ďalších skládok v okolí Vajnor, opatrenia
• Vyriešenie nezrovnalostí v územnom pláne zóny Nové Šuty

FINANCOVANIE


• Transparentné hospodárenie miestneho úradu a udržanie obecného dlhu v rozumnej miere

• Sprehľadnenie činností Vajnorskej podpornej spoločnosti, s. r. o.

• Finančná a technická podpora zachovania a obnovy budov v pamiatkovej zóne.

• Efektívne využívanie fondov podpory

KOMUNIKÁCIA

• Verejné stretnutia s poslancami a starostom na pravidelnej báze
• Poradenstvo pre obyvateľov Vajnor (právne, pozemkové iné....)

• Rozšírenie a opravy miestneho rozhlasu

• Informovanie Vajnorákov o zvolených témach aj formou SMS a moderných aplikácií. Možnosť nahlasovania podnetov v teréne.

• Pomoc, poradenstvo vlastníkom domov v pamiatkovej zóne v komunikácii s pamiatkarmi.
• Bilaterálna zahraničná spolupráca s partnerskými obcami.

• Podpora nových nápadov

• Projektové poradenstvo pre naše spolky v oblasti možností využívania grantov.

.Doprava

Situácia vyžaduje okamžité riešenie. Sústredím sa na realizáciu opatrení.

Cyklotrasa

Som za verejnú diskusiu občanov s dopravným inžinierom s cieľom nájsť východisko bez obmedzovania parkovania obyvateľov na pokojných uliciach, s bezpečnými trasami pre cyklistov a bez zásahov do zelene. Urobím všetko pre nápravu stavu na uliciach Dorastenecká, Čierny chodník, Šuty, Príjazdná, Uhliská, Tomanová a chybných úsekov cyklotrasy (zaplavené úseky, nebezpečné úseky a podobne).

Jednosmerky

Som za prehodnotenie.

Parkovanie

Už aj vo Vajnoroch je problém s parkovaním na najfrekventovanejších miestach. Parkovaciu politiku, ktorá bude slúžiť primárne Vajnorákom.

Senior centrum, denný stacionár

Predložím riešenie na rozšírenie kapacít, dostupnej ceny pre klientov, zabezpečenie dôstojných podmienok pre našich seniorov. Som za vybudovanie stacionáru.
Vytvorte si webové stránky zdarma!
www.ondruska.sk