Vajnoráci vy súlasíte s Výstavkou pre 15000 obyvateľov na Letisku? Či je to o nás bez nás?

06.10.2018

Výstavba LETISKO...Pán starosta súhlasí s výstavbou!?!

Vyjadrenie obce je na konci listu....

Toto je rozhodnutie o posudzovaní LETISKA v konaní SEA, pričom sú v ňom uvedene aj pripomienky MC Vajnory.
Z NICH JE EVIDENTNE, NA STRANE 29, ŽE p. MRVA DAL STANOVISKO, ŽE SO ZMENAMI NA LETISKU SUHLASI. NEMUSEL! MOHOL SA ZACHOVAT PRO-VAJNORSKY A KRITICKY...
Sme zvedavý, čo na toto povedia jeho poslanci........

DOKUMENT:

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Pracovisko: Odborárske nám. 3 , P. O. BOX. 19, 810 05 Bratislava


Číslo: OU-BA-OSZP3-2014/068443-83/ANJ/BA-SEA
Bratislava 12. 01. 2015


ROZHODNUTIE


V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

(....)
Navrhovaná zmena strategického dokumentu "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04"

sa bude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23.Mestská časť Bratislava - Vajnory, list č. OS-UP-588/6687/2014-JŠ, doručený prostredníctvom elektronickej pošty dňa 14. 10. 2014 a poštovej prepravy dňa 16. 10. 2014 - v zmysle § 6 ods. 6 zákona vznáša tieto pripomienky v zisťovacom konaní o posudzovaní strategického dokumentu ,,Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov - zmeny a doplnky 04":
s predloženými zmenami v k. ú. Vajnory VA/7, VA/8, VA/12, VA/25 MČ BA - Vajnory súhlasí

(...)

celý zdroj!

https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/221977

predchádzajúci príspevok:
https://www.facebook.com/vajnorak/posts/1000175986696470

Mestská časť sa vyhovára na rozhodnutie o spracovaní urbanistickej štúdie v roku 2006. Je to absolútne scestný argument na to aby teraz bezhlavo zastávali názor, že výstavba je už vlastne hotovou vecou!!!
Citujem: "Zadane na urbanistickú štúdiu sa spracúva v zmysle §4 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Urbanistická štúdia rieši čiastkové problémy v území. Spracúva sa pri príprave územného plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na spodrobnenie alebo overenie územného plánu a pri zmene a doplnkoch územného plánu, alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.
Bez takéhoto podkladu nemôže orgán územného plánovania - samospráva rozhodnúť. Povedať áno, či nie. Môže slúžiť ako podklad pre rozhodovanie sa pre zmenu územného plánu, ak prejde procesom SEA.
Zadaním NIČ neschvaľuješ, ale ukladáš podmienky na spracovanie požadovaného dokumentu, ktorý sa následne pripomienkuje cez MČ, mesto a iné orgány.
MČ je orgánom územného plánovania a je legitímným právom každej Po aj FO požadovať posúdiť svoj návrh. Nemožno sa nezaoberať nejakým podaním. To by bolo v rozpore so zákonom. Nikto však nemá garantované, že to čo chce, aj bude schválené. Proces SCHVAĽOVANIA prebiehal od roku 2007 a nič nebránilo MČ povedať, že nesúhlasia, lebo výsledky štúdie nie sú v zájme rozvoja MČ. Urbanistickou štúdiou sa nemení uzemný plán. Tá slúži len ako podklad pre jeho zmenu. Zásadným rozhodnutím bolo stanovisko MČ , nenamietanie, ku zapracovaniu navrhovanej zmeny do UPN mesta, ak by s ňou MČ pod vedením p. Mrvu nesúhlasila. Mohli povedať NIE. Tak, ako kedysi MČ povedala NIE pre Cepit a rozhodovanie zostalo na pleciach mesta, ktoré nesúhlas MČ prelomil 2/3 väčšinou hlasovania mestských poslancov.
V súčasnej situácii, keďže MČ pod vedením Mrvu povedala v tejto etape zmien a doplnkov UPN, že SÚHLASÍ!!!!. (nečítala som vyjadrenie, možno tam boli podmienky) , tak Nebude treba osobitné hlasovanie o prelomení nesúhlasu MČ hlasovať. Zmenený územný plán bude takto ľahšie schválený. Nie však vinou spracovania kvalitného zadania pre Urbanistickú štúdiu, ale alibistickým stanoviskom MČ.
MČ uznesením 471/2014 z 25.6.2014 zobrala informáciu o pripomienkach MČ k návrhu UPN mesta - zmeny a dodatky na vedomie a tým, de jure s návrhom súhlasila!!!!

Vytvorte si webové stránky zdarma!