Využijeme všetky dostupné prostriedky na to, aby sme zachovali to čo si na Vajnoroch tak ceníme.

Letisko

Presadím zachovanie športu, telovýchovy a voľného čas podľa platného ÚP. Budeme trvať na vyňatí tejto lokality z ďalších zmien ÚP. Zabezpečíme urbanistickú štúdiu v súlade s platným ÚP. Letisko ako strategická plocha pre Bratislavu ako metropolu 21. storočia

Doprava

Zastavím nekoncepčnú výstavbu, ktorá bráni strategickým riešeniam pre zlepšenie dopravy vo Vajnoroch hlavne na kruhovom objazde. Urobíme opatrenia pre zabránenie tvorby kolón na Roľníckej ulici.

Priama demokracia

Chcem občanom dať možnosť podieľať sa na zásadných rozhodnutiach MČ! Presadzujem otvorenú komunikáciu s občanmi, aj preto znovuzavedieme verejné stretnutia organizované MČ. Zavedieme záväzné prieskumy verejnej mienky pre zastupiteľstvo.

Prehodnotím rozvojové lokality

Komplexne prehodnotíme urbanistické plány tak aby slúžili Vajnorákom. Budeme podporovať tie, ktoré sú v záujme Vajnorákov čiže v kontexte prirodzeného urbanistického rozvoja MČ  

Zachránim čo sa dá

Urobíme všetko pre minimalizáciu škôd zlého strategického plánovania v našej MČ. Nedovolíme aby nekoncepčná výstavba supermarketu bránila plánovanému zokruhovaniu električky s Račou

Zlepšíme zázemie

Dobré veci zachováme a zabezpečíme kvalitnejší rodinný servis a služby občanom. Vybudujeme nové senior centrum aj s denným stacionárnom. Vybudujeme detské centrum s jasličkami

Kontinuita

Zabezpečíme kontinuitu úspešných projektov a zvýšime podporu pre spolky a združenia s cieľom zabezpečiť ešte vyššiu participáciu v obecnom živote. Umožníme spolkom efektívnejšie sa zapojiť do akcií, ktoré sa organizujú v spolupráci s MČ.  

Verejná doprava

Zrealizujeme kroky pre zvýšenie obslužnosti Vajnor. Za kľúčové považujeme vybudovanie dôstojných a bezpečných bicyklových stojísk a zázemia aj na vajnorskej vlakovej stanici, posilnenie intenzity spojov, harmonizáciu ako aj prehodnotenie efektivity autobusov.  


VYBRANÉ TÉMY Z DISKUSIÍ S OBČANMI, KTORÉ CHCEME URGENTNE VYRIEŠIŤ
 

• Územné plánovanie a rozvoj Vajnor v súlade s históriou a tradíciami• Zachovanie platného ÚP na vajnorskom letisku (len šport a telovýchova)

• Ochrana vinohradov a urbárskych pozemkov v záujme Vajnor a vlastníkov.

• Redukovanie zámerov Cepit-u v územnom pláne v okolí Jurskej cesty
• Riadený vjazd vozidiel do Vajnor z Čiernej vody (tranzit odkolniť na D1 cez novú križovatku Triblavina)
• Rekonštrukcia Rybničnej po BEZku (Rybničná ako dôstojná súčasť Vajnor)
• Cyklotrasa bez obmedzovania Vajnorákov
• Využitie železničnej stanice ako dopravného prestupového uzla v rámci integrovanej dopravy
• Električka až do Vajnor pre Vajnorákov, nie za cenu záchytných parkovisk pre tisíce ľudí, ktoré zaťažia dopravu nadjazdu a znehodnotia životné prostredie v okolí Vajnorských jazier. Výhľadovo zohruhovanie električky Zlaté piesky - Rača
• Rozširovanie kapacít školy a škôlky v súlade s potrebami vajnorákov.
• Podpora predškolských zariadení na krátkodobý pobyt pre vajnorské deti do veku troch rokov
• Vybudovanie nového senior centra 
• Zlepšenie podmienok pre tradičné športy, podpora výstavby multifunkčnej športovej haly
• Protihlukové steny pre Vajnorské jazerá, konsolidácia verejného priestoru jazier a ich okolia

• Kontrola a redukcia áut na Vajnorských jazerách

• Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod detským a futbalovým ihriskom

• Ochrana majetkov Vajnorákov pred nevhodnými riešeniami destabilizujúcimi aj hladinu podzemných vôd
• Sprehľadnenie činností Vajnorskej podpornej spoločnosti, s. r. o.
• Transparentné hospodárenie miestneho úradu a udržanie obecného dlhu v rozumnej miere
• Verejné stretnutia s poslancami a starostom

• Poradenstvo pre obyvateľov Vajnor

• Poradenstvo pre obyvateľov Vajnor (právne, pozemkové iné....)

• Orezy stromov
• Opravy chodníkov
• Využívanie eurofondov
• Rozšírenie cintorína
• Zvýšenie bezpečnosti
• Rozšírenie kamery
• Parkovacie miesta pri bytovkách
• Rybničná potrebuje väčšiu pomoc a podporu od MČ
• Parkovacie miesta na Rybničnej
• Zmeny v návrhu UPZ Nové Šuty 2013/2016
• Nemecká dolina - "kde je problém"
• Nové prepojenie Rybničnej a Vajnor
• Hydrogeologické pomery vo Vajnoroch, riziká a kumulatívne vplyvy rozvojových lokalít
• Rozšírenie a opravy miestneho rozhlasu
• Osvetlenie na uliciach kde chýba
• Dobudovanie kanalizácie
• Vajnorská vlaková stanica ako nosný prvok MHD
• Bilaterálna zahraničná spolupráca s podporou EU fondy (Poľsko, Chorvátsko a Francúzsko)
• Branné cvičenia a letné tábory
• Ľadová plocha aj v budúcnosti
• Podpora streetworkoutu vo Vajnoroch
• Pomoc, poradenstvo vlastníkom domov v pamiatkovej zóne v komunikácii s pamiatkarmi.
• Finančná a technická podpora zachovania a obnovy budov v pamiatkovej zóne.
• Dažďová kanalizácia musí fungovať
• Odstraňovanie reklamného smogu
• Malé Karpaty - poklad pre Bratislavu
• Rekonštrukcia odpočívadiel, vybudovanie rozhľadne, udržiavanie turistických chodníkov, budovanie náučných chodníkov
• Revitalizácia Roľníckej ulice
• Zástavky MHD pokračovať v obnove
• Kontrola tvorby nelegálnych skládok, opatrenia
• Podpora nových nápadov

• Projektové poradenstvo pre naše spolky v oblasti možností využívania grantov.

• Prepájanie miestnych spolkov, podnikateľov a združení v MČ
• Revitalizácia okolia Vajnroských jazier, vybudovanie pláže s potrebnou občianskou vybavenosťou.
• Rekonštrukcia detského ihriska na Rybničnej a revitalizácia okolia
• Revitalizácia Šprinclovho majera.
• Na požiadanie informovanie Vajnorákov o dôležitých veciach aj formou SMS
• Podpora nových športovísk
• Zvýšenie obslužnosti Vajnor MHD s prioritou napojenia na Vlak, zabezpečiť dostatočnú hustotu vlakových spojov.

• Toalety na detskom parku a vajnorských jazerách.


Ďalšie dôležité postrehy


Občan

Znovuzavedenie verejných tematických stretnutí občanov s ich volenými zástupcami pod záštitou MČ.


Doprava

Koncepcie sú dôležité, ale dnešná situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Sústredíme sa na realizáciu opatrení . Spomalíme príval áut z Čiernej Vody semaforom, alebo iným opatrením na začiatku Vajnor. Na základe záverov územného generelu dopravy Bratislavy presadíme efektívnejšie riešenie najhoršej križovatky v Bratislava, vajnorský kruhový objazd.


Cyklotrasa

Zabezpečíme verejnú diskusiu občanov s dopravným inžinierom s cieľom nájsť východisko bez obmedzovania parkovania obyvateľov na pokojných uliciach, s bezpečným trasovaním pre cyklistov a bez záberu zelene. Urobíme všetko pre nápravu stavu na uliciach Dorastenecká, Čierny chodník, Šuty, Príjazdná, Uhliská, Tomanová a chybných úsekov cyklotrasy (zaplavené úseky, nebezpečné úseky a pod.)


Jednosmerky

Citlivo prehodnotíme ich opodstatnenosť.


Parkovanie

Už aj vo Vajnoroch je problém s parkovaním na najfrekventovanejších miestach! Zavedieme parkovaciu politiku, ktorá bude slúžiť primárne Vajnorákom


Škôlky školy

Projekty novej výstavby budú predmetom verejnej diskusie. Presadíme, aby sa miesta v škole/škôlke prideľovali prioritne pre vajnorské deti. Zlepšíme podmienky našich detí z hľadiska kvality a zabezpečenia výchovného a pedagogického procesu.


Detské a futbalové ihrisko

Našou prioritou je doriešenie majetkovoprávnej situácie, aby sa dali získať granty na ich zveľaďovanie a nielen prevádzkovanie s obavami, čo bude na ďalší rok.


Transparentný úrad

Okrem doteraz zverejňovaných zmlúv a objednávok zabezpečíme nápravu vo Vajnorskej podpornej Spoločnosti (VPS s.r.o.) , zverejníme všetky zmluvy spätne od roku 2012. Zavedieme efektívne spôsoby triedenia a vyhľadávania v zverejnených dokumentoch. Zabránime kšeftovaniu so stavebnými a inými povoleniami cez dcérsku spoločnosť mestskej časti. Nariadime komplexný audit!


Rozpočet a financie

Zmysluplne rozdelíme kompetencie a zabezpečíme rovnováhu pri rozhodovaní o financiách Vajnor.


Vajnorský dlh

Trvám na objektívnom informovaní o skutkovom stave financií Vajnor, o prípadných skrytých dlhoch, o výdavkoch na odmeny a platy volených funkcionárov a o poskytovaných dotáciách. Zadlžovanie Vajnor len v prípade riadneho zdôvodnenia a analýzy dopadov.


Hospodárenie Vajnor

Trvám na tom, aby sa z rozpočtu rozvíjala mestská časť najmä v rámci svojich kompetencií a nefinancovali sa úlohy, ktoré sú v kompetencii iných orgánov (mesto, BVS, a.s., SVP š.p. a iné ). Stop vopred vybraným dodávateľom a proforma súťažiam zverejňovaním smerníc, postupov a zápisníc z výberových konaní.


Vajnorské novinky

Zrušíme propagandu ktorejkoľvek vládnucej garnitúry. Obsah Vajnorských noviniek bude založený na nezaujatom poskytovaní faktických informácií , stop cenzúre.


Senior centrum, denný stacionár

Predložíme riešenie na rozšírenie kapacít, dostupnej ceny pre klientov, zabezpečenie dôstojných podmienok pre našich seniorov. Zriadime stacionár


Vajnorské jazerá

Vajnorské jazerá musia slúžiť všetkým. Vytvoríme tzv. manuál pre tvorbu a úpravu verejného priestoru, ktorý zakotvíme zákonným spôsobom do pravidiel MČ. Územný plán zóny pre lokalitu Vajnorských jazier by bol jedným z riešení.