Ing. Juraj Ondruška PhD.,

narodený 1982 v Bratislave, 36 rokov

Pochádzam z rodiny, ktorá má vo Vajnoroch hlboké korene už niekoľko generácií. Zo strany matky sú to rodiny Vrbových, Brúderových, Feketeových a Hubáčkových. Vo Vajnorskej komunálnej politike pôsobili viacerí z mojich predkov: Prof. Juraj Halík ako poslanec miestneho zastupiteľstva, Milan Ondruška poslanec MZ, stará mama Mária Halíková, rodená Vrbová, pôsobila dlhodobo ako člen sociálnej komisie a člen výboru miestnej organizácie Červeného Kríža a skautskej gildy. Aj oni sú pre mňa vzorom a motiváciou v boji za naše Vajnory.

Vzdelanie:

- cirkevná ZŠ Jána Pavla II

- SPŠS Fajnorovo nábrežie v Bratislave

- STU v Bratislave, Strojnícka fakulta, študijný odbor Stroje pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo na Katedre častí strojov

- STU v Bratislave, doktorát na Ústave dopravnej techniky a konštruovania na SjF

- Autorizovaný stavebný inžinier, člen komory SKSI

Prax:

Počas štúdia na SŠ a VŠ som nadobúdal širokú odbornú prax, za zmienku stojí práca pre projektantské firmy:

- HYDRO - projekt NBS

- Istra Trend s.r.o. - návrh poľnohospodárskych strojov

- PT Engineering s.r.o. - IT špecialista

- J.O.C s.r.o. - v roku 2008 som založil spoločnosť so širokým zameraním činností od autodopravy, konštrukčných a inžinierskych prác až po správu budov, sprostredkovanie a realizáciu výroby. V súčasti je jej hlavným zameraním vývoj a konštrukcia nových strojov a zariadení.

- som konateľom spoločností S.O. TRAVEL s r.o. (cestovná kancelária) a MAT technika s.r.o (nákladná autodoprava, zemné práce), sú to rodinné firmy.

V spomínaných spoločnostiach som organizoval a riešil aj regionálnu nákladnú dopravu, logistiku, servisné práce, realizáciu reklamy, fakturáciu, vybavovanie objednávok, zabezpečovanie stavebných prác a pod., čo mi umožnilo rozšíriť si rozhľad a skúsenosti v ekonomickej i manažérskej oblasti a technickej praxe.

Skúsenosti som zhodnocoval a rozširoval aj ako riešiteľ rôznych projektov v oblasti strojárskeho priemyslu.

- vývojová práca na ojedinelom projektovom návrhu zdvíhacích schodov zrekonštruovaného zimného štadiónu Ondrea Nepelu v Bratislave

- skúmanie tlakovej odolnosti síl na cukor pre firmu Evonik Fermas, s.r.o. Banská Bystrica

- zásadne som sa podieľal na projekte realizovanom v Rakúsku ako konštruktér dvoch teplární na biomasu pre energetické zhodnotenie štiepky spoločnosti Biomaxx Technology GmbH

- pre spoločnosť Fermont s.r.o. realizujem časť vývoja a konštrukcie technológií premyslených čistiarní odpadových vôd a bioplynových staníc

- špecializujem sa aj na alternatívne formy energie a recykláciu

V súčasnosti pôsobím na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality Strojníckej Fakulty STU.

V roku 2014 som sa ako jeden z mála strojárov stal členom SKSI (SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV) ako autorizovaný stavebný inžinier

V pedagogickej činnosti sa venujem oblastiam metodiky konštruovania a metódam MKP. V rámci vedeckých aktivít, t som riešiteľom projektov financovaných grantovými agentúrami a zo zdrojov Európskych štrukturálnych fondov. Som spoluautorom úspešných projektov, ktorých výstupom sú aj úžitkové vzory, patenty, prototypy a nové zariadenia.

Za zmienku stoja výsledky výskumu protipovodňových zábran vyrobených z recyklovaných plastov, technológie na spracovanie starých vozidiel, prototyp briketovacieho a peletovacieho lisu.

Pravidelne sa podieľam na organizácii medzinárodných vedeckých konferencií TOP - Technika ochrany prostredia, ERIN, BaP - Briketovanie peletovanie.

V rámci verejných vecí som členom výboru Hádzanárskeho klubu Vajnor a zároveň aj aktívnym hráčom.

Ako predseda komisie dvoch bytových domov na Šancovej ulici v BA so 60-timi bytovými jednotkami,  som sa postavil na stranu vlastníkov v boji za lepšiu a efektívnejšiu správu. Od môjho pôsobenia prešli domy komplexnou rekonštrukciou a vybojovali sme zmenu správcu.

Podporujem:

*Nové dôstojné centrum pre seniorov

*Budovanie multifunkčnej športovej haly

*Technickú reguláciu prívalu áut zo smeru Čierna voda

*Aktivity pre maximálnu elimináciu vplyvu diaľnice D4 na Vajnory

*Naše Vajnorské jazerá k spokojnosti Vajnorákov (odhlučnenie, pláže, parkovanie, UPZ). *Ochranu Malých Karpát, Letiska, NPR Šúr a miest, ku ktorým máme taký hlboký vzťah

*Rybník Lysý - zachránime čo sa dá

*Ochranu pôdy vlastníkov v PD, urbári a pozemkových spoločenstvách

*Riešenie problémov s cestou a osvetlením v problémových zónach

*Kanalizácia musí fungovať

Navrhujem:

*Stop nesystematickým rozkopávkam ciest a chodníkov

*Kontrola a prípadné opatrenia pre obmedzenie pohybu podozrivých cudzích v našej MČ v záujme maximálnej bezpečnosti a pokoja miestnych obyvateľov.

*Chodníky bez kaluží. Už žiadne plátanie ciest

*Optimalizovať prevádzku školy a škôlok na základe reálnych potrieb detí a zamestnancov 

*Väčší kruhový objazd bez deformovaného asfaltu