za NAŠE Vajnory

Práca v prospech Vajnor nás spojila do tímu prevereného dlhodobou spoluprácou. Aktívny vajnoráci pre nás predstavujú skutočnú alternatívu pre lepšiu budúcnosť Vajnor.
 Chceme aby si Vajnory zachovali svoj charakter

Jozef Šimonovič


Kultúra, umenie, tradície a morálka. Vaša vôľa je moja povinnosť.

Motiváciou na vstup do komunálnej politiky Vajnor je pre mňa úsilie zabrániť tomu, aby peniaze boli povýšené nad záujmy nás, obyvateľov Vajnor. Chcem a urobím všetko pre to, aby sa zachoval dedinský charakter Vajnor a Vajnoráci aj naďalej žili spokojný a kľudný život - bez megalomanských plánov developerov a prejazdov cez pokojné vajnorské ulice. Mám 69 rokov, narodil som sa v Bratislave, v Starom meste. Pred 34 rokmi som sa oženil s vnučkou rodenej Vajnoráčky, pani Terézie Lantajovej, rod. Krištofičovej. Na zdedenom pozemku sme si postavili dom a stali sme sa "dondzítymi" Vajnorákmi. Mnohí z Vás ma poznajú z médií a televízie, Slovenského rozhlasu, rádia Lumen, ale aj dabingu. Alebo ma môžete poznať zo spoluúčinkovania s naším speváckym zborom Jána Pavla II. a z čítaní v kostole. 

Matej Zeman, Mag.iur.

Medzinárodné právne skúsenosti v službách Vajnorákov.

Som rodený Vajnorák a tak ako ja, aj moji predkovia sa po generácie úspešne angažovali za lepšie Vajnory. Ako zakladajúci člen združenia Priatelia Vajnor a právnik  dlhodobo pomáham Vajnorom zachovať si svoj charakter a chcem v tom s Vašou podporou ako poslanec MČ pokračovať . Záleží mi na ochrane drevín a rozvoji zelených plôch Vajnor. Prostredníctvom občianskeho aktivizmu sa už roky zaoberám činnosťou vajnorského úradu, rozhodnutiami starostu a poslancov. Preto viem, že pod povrchom úspešného vedenia Vajnor sa dlhodobo prijímajú rozhodnutia, ktoré sú pre Vajnory katastrofálne. Tento stav, keď vo vedení Vajnor sedia ľudia, ktorí v kritických rozhodnutiach nemajú odvahu hájiť naše záujmy, už nemôžme ďalej akceptovať. Aj preto kandidujem.

Ing. Fekete Václav

Vajnory a spodná voda problém číslo 1. Viem čo s ňou.

Celý život som pracoval vo výskumnom ústave vodného hospodárstva. Tematikou vôd som sa ako vodohospodár zaoberal desaťročia, čoho dôkazom je aj to, že som spoluautorom vysokoškolských učebníc.  Odborné skúsenosti vodohospodára ponúkam vajnorom. Tu som sa narodil v roku 1952 v roľníckej rodine. Odvtedy tu žijem - Vajnory sú môj domov. Vyštudoval som stavebnú fakultu, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo. Činnosť úradu, poslancov a komisie výstavby v oblasti prípravy výstavby sa musí zásadne zmeniť! Chcem obnoviť pravidelné verejné stretnutia s občanmi a prehodnotiť všetky doteraz spracované štúdie, kde odbornosť často bola až druhoradá za záujmom developera, resp. neboli komplexne spracované. Vo svojej činnosti viem využiť svoje 35 ročné skúsenosti z funkcie predsedu telovýchovnej jednoty Vajnory a poslanca - predsedu komisie výstavby v dvoch funkčných obdobiach.

Ing. Peter Jaslovský


Chcem zosúladiť vajnorské záujmy s urbárskymi. Územný rozvoj vždy v prospech Vajnorákov.

Ako predseda pozemkového spoločenstva Vajnor a vajnorský rodák chcem, aby si Vajnory zachovali ich jedinečný charakter. Vajnorský urbár predstavuje veľkú časť pôdneho fondu Vajnor a ja urobím všetko pre to, aby sa s ním nakladalo v zmysle našich kultúrno-historických hodnôt. Garantujem, že moje rozhodnutia budú robené v prospech nás, Vajnorákov. Mám 57 rokov, vyštudoval som strojársku fakultu SVŠT v Bratislave

Spoločne presadzujeme


Deti sú naša budúcnosť. Zázemie pre rodiny a voľný čas.

Otázka školstva, kultúry a športu je pre nás prioritou. Mali by sme si vážiť minulosť, žiť v súčasnosti, ale myslieť aj na budúcnosť.  Vajnory sú náš domov. Záleží nám na tom, aby si Vajnory zachovali svoj charakter aj pre budúce generácie. 

Garantujeme solidaritu a pomoc sociálne slabším.

Presadzujeme Rybničnú ako dôstojná súčasť Vajnor. Chceme, aby sídlisko Rybničná bolo dôstojnou, aktívnou a bezpečnou súčasťou Vajnor.