VAJNORSKÉ REFERENDUM NIE JE VOLEBNÁ KAMPAŇ

15.10.2018

Kto ešte nepozná mestskú časť Bratislava -Vajnory, dovoľte nám ju predstaviť. Kedysi slobodná vinohradnícka obec severovýchodne od Bratislavy, obklopená poliami, sú Vajnory po desaťročia hrdou mestskou časťou Bratislavy. Je to príjemné a atraktívne miesto pre život, kde sa ľuďom páči. Je preto prirodzené, že Vajnory sú nárazníkovou zónou tlaku developerov, ktorí sa za účelom maximalizácie zisku neustále snažia zásadným spôsobom meniť charakter Vajnor. Jedinečnosť Vajnor je nutné chrániť! Ochranu vajnorských záujmov voči tlaku developerov by malo vo svojej prapodstate zabezpečovať vedenie mestskej časti. A tu nastáva problém. Vedenie MČ za posledných 12 rokov síce "redukovalo a regulovalo" ako sami radi hlásajú, ale v skutočnosti v tichosti podporovali procesy, ktoré budú mať vážny dopad na charakter Vajnor ako "dediny v meste". Dnes vieme, že niektoré rozvojové lokality Vajnor už pred neprimeranou výstavbou neuchránime. Avšak ešte stále je vysoká šanca, zachrániť územie bývalého Vajnorského letiska pre účel, o ktorom hovorí súčasný územný plán hlavného mesta - šport, telovýchova a voľný čas pre všetkých Bratislavčanov. A tiež nedovoliť, aby sa zastavalo okolie najhoršej križovatky v Bratislave pri vajnorskom kruhovom objazde. To by malo fatálne následky pre Vajnorákov ako aj dotknuté obce a mestské časti Bratislavy najmä z hľadiska dopravy a celkovej kvality života. Supermarket v dotyku s najhoršou križovatkou by totiž zabral územnú rezervu a plochu ochrannej a izolačnej zelene. Developerským chúťkam sa vzoprel miestny poslanec Ing. Juraj Ondruška, PhD. s tímom Vajnorákov, ktorí našli v sebe odvahu, hájiť vajnorské záujmy.

Rozvojová mapa nižšie znázorňuje rozvojové plochy v okolí Vajnor, ktoré sú určené na zástavbu. Je zrejmé, že plochy rozvojových území v okolí Vajnor prevyšujú plochu stabilizovaného územia Vajnor. Územie označené titulkom Nové Vajnory je územie bývalého športového letiska, ktoré predstavuje stabilizovaný zatrávnený ekosystém, vedie cez neho biokoridor lokálneho významu a je domovom viacerých chránených druhov živočíchov. Je to prirodzená retenčná oblasť, ktorá stabilizuje spodné vody vo Vajnoroch.

Chránený druh cricetus cricetus

Okrem približne desiatky iných chránených živočíchov a rastlín zdokumentovaných v procesoch environmentálneho posudzovania tejto plochy v minulosti, je táto plocha domovom aj chráneného druhu európskeho významu - škrečok druhu cricetus cricetus. Okrem toho, územie označené titulkom Technologický park CEPIT, je síce nezastavaným územím, ale už dnes vieme, že výstavba sa bude s vysokou pravdepodobnosťou realizovať. CEPIT má už zmenený územný plán a čaká už len na dostavbu diaľnice D4 a schválenie územného plánu zóny.

Tlaky developera na čo najrýchlejšiu realizáciu výstavby na letisku začali kulminovať práve v čase pred komunálnymi voľbami 2018. Nebyť občianskej odozvy vo forme prípravy referenda a informačnej kampane, o úmysle zahájiť realizáciu urbanistickej štúdie AUREX - Nové Vajnory výstavby pre 15 000 obyvateľov ešte pred zmenou územného plánu by sa Vajnoráci ani nedozvedeli. Dôkazom týchto úmyslov sú podklady pre žiadosť o územné rozhodnutie, ktoré nám boli doručené mailom 5.12.2017. A opäť to nebol petičný výbor za referendum, ale vedenie Vajnor, ktoré v roku 2014 vydalo súhlasné stanovisko k zmene využitia územného plánu na starom letisku z funkcie šport a rekreácia na zastavanú, prevažne viacpodlažnú výstavbu. Navyše, žiadny zákon nezakazuje uskutočnenie miestneho referenda v deň komunálnych volieb. Naopak - vyplýva z demokratických princípov a z princípov hospodárnosti s nakladaním s prostriedkami mestskej časti, využiť vhodnú príležitosť a dať obyvateľom Vajnor možnosť, rozhodnúť tak o ich volených zástupcoch, ako aj vyjadriť názor v referende. Vyvolanie referenda pritom nie je pre miestne zastupiteľstvo Vajnory novinkou. Už v roku 2016 poslanec Ondruška vyzýval aby referendum vyhlásili poslanci MZ, keď už boli známe stanoviská posudzovania SEA (Strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie) a projekt "Nové Vajnory" sa stal potencionálnou hrozbou pre Vajnorákov.

Nakoľko sa pri športovej ploche starého letiska nejedná len o Vajnorský, ale o celobratislavský potenciál, inicioval petičný výbor zároveň elektronickú petíciu, aby poukázal na túto problematiku a zodpovednosť voči budúcim generáciám, ktorú nesú mestskí poslanci. Petíciu podpísalo do dnešného dňa 2500 respondentov a informačné video vzhliadli desaťtisíce záujemcov, staré letisko vo Vajnoroch sa stalo strategickou témou(https://www.peticie.com/letisko).

Rozvojová mapa Vajnor spracovaná na základe urbanistických štúdií

Chronológia petície za referendum

Odovzdanie petície za vyvolanie referenda

17.5.2018 petičný výbor začal zber podpisov petície. Zberu podpisov pod petíciu za vajnorské referendum sa pritom všetci venovali vo svojom voľnom čase, na úkor času stráveného s rodinami a oddychom. Dňa 10.9.2018 boli odovzdané petičné listiny s podpismi 20% oprávnených voličov Vajnor, potrebných na vyvolanie miestneho referenda v zmysle zákona o hlavnom meste Bratislave. Odvtedy plynie 90 dňová zákonná lehota na vyhlásenie miestneho referenda. Blížia sa však komunálne voľby a množia sa pokusy, spochybniť požiadavku občanov, aby sa referendum uskutočnilo v deň komunálnych volieb.

Iniciovanie bolo preukázateľne vyvolané tlakom developerov a nečinnosťou vedenia MČ namiesto hájenia záujmov občanov. Začali totiž procesy vedúce k nezvratným rozhodnutiam určujúcich trend urbanistického rozvoja Vajnor! Iniciátori reflektovali len na prirodzený vývoj situácie, ktorú spôsobilo vedenie MČ a magistrát hlavného mesta. Dopady začali kulminovať práve pred voľbami. Uvedomujeme si náročnosť procesu realizácie referenda časovo spojeného s komunálnymi voľbami. Aby bolo referendum úspešné je nutné zabezpečiť dostatočnú účasť voličov, čo je možné práve spojením volieb a hlasovaním o referende. Uskutočnenie referenda naozaj neznesie odklad. Je potrebné zdôrazniť, že referendum nie je predvolebný "ťah" iniciátorov petície za vyvolanie obecného referenda, ale dôsledok tlaku developerov, ktorý začal kulminovať pred voľbami. Je preukázateľné v časovom slede, že: Nie petičný výbor zahájil stavebné konanie pre kontroverzný supermarket v čase pred voľbami, presne 2.5.2018. Tento projekt sa pritom skloňuje 10 rokov a o jeho nezákonnosti je presvedčená aj Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá kauzu momentálne žaluje na Najvyššom súde SR. Nebol to petičný výbor, ktorý vyvolal dôvodné podozrenie z manipulácie s procesom prijímania územného plánu zóny Šuty. A nebol to petičný výbor, ktorý prišiel pár mesiacov pred voľbami s návrhom navýšiť plochu starého letiska a budovať tam "jazero s rekreačnou zónou" a neskôr infraštruktúru na obytné územie - napriek tomu, že letisko je stále určené na šport, telovýchovu a voľný čas!

Súčasný územný plán Bratislavy, označenie lokality


Preto sa petičný výbor Vajnorákov a Bratislavčanov pýta: Chceme na starom letisku ŠPORT A TELOVÝCHOVU, alebo novú štvrť s názvom "NOVÉ VAJNORY" s počtom obyvateľov približne 15 000 obyvateľov s malým jazierkom uprostred? Ďalšia referendová otázka sa týka zastavania okolia najhoršej križovatky v Bratislave - Vajnorského kruhového objazdu, znázorneného na obrázku.

Tu sa už viac ako 10 rokov snaží developer postaviť potravinový supermarket. Jednou zo snáh developera bolo speňažiť pozemok pre potravinový reťazec BILLA. V súčasnej dobe developer toto územie ponúkol potravinovému reťazcu LIDL a snaží sa vybaviť na tento objekt stavebné povolenie. Dôvodom obáv mnohých obyvateľov Vajnor je niekoľko skutočností. Stavba supermarketu by zabrala územnú rezervu pre nutné dobudovanie križovatky dostatočnej priepustnosti. Navyše by pribudli ďalšie kritické miesta spôsobujúce zahusťovanie dopravy. Od prvej zmienky a následnej snahy postaviť na tomto mieste supermarket - ktorý, ako tvrdí aj nezávislá prokuratúra, do danej oblasti vôbec nepatrí - bolo vybudované množstvo nákupných centier a supermarketov v blízkom okolí. Najbližšie k plánovanej stavbe bolo postavené nákupné centrum Vajnoria, v ktorom sa nachádza predajňa potravín TESCO. Plánovaný supermarket LIDL by bol od TESCA vzdialený len 70m - zatiaľ čo iné časti Vajnor nedisponujú žiadnou plnohodnotnou nákupnou plochou! Pri zbieraní podpisov pod petíciu sa petičný výbor stretol aj s obvinením, že petícia je zameraná "proti LIDLU". Toto obvinenie je klamlivé. Petičný výbor víta výstavbu supermarketu a zväčšenie ponuky nákupných plôch pre Vajnroákov - avšak na mieste, kde jeho výstavba nebude na úkor doprave, verejného záujmu a v rozpore so zdravým rozumom. Napríklad na východnej, alebo severnej časti Vajnor, kde takáto vybavenosť akútne chýba a sú pre ňu určené plochy. Navyše, z programu viacerých uchádzačov o post pozíciu primátora Bratislavy vyplýva, že by chceli riešiť kolabujúcu dopravu vo Vajnoroch aj električkou trasovanou v blízkosti tohto miesta. V prípade zastavania tohto pozemku toto riešenie stráca možnosť realizácie. Okrem toho by realizácia supermarketu v dotyku s kruhovou križovatkou Vajnor znemožnila plánované zokruhovanie električkovej dopravy Zlaté piesky - Rača. Vážení čitatelia, milí Bratislavčania, Slováci. Cieľom referenda je, aby sa preukázalo, že občanom to nie je JEDNO. Zmena územného plánu na starom letisku Vajnory a akékoľvek zastavanie územnej rezervy pri kruhovom objazde by mala nezvratné dopady na životy všetkých čo v Bratislave žijú, alebo ju navštevujú. Referendom chceme poukázať na to, že plocha bývalého športového letiska určená pre šport, telovýchovu a voľný čas je pre celú Bratislavu jedinečnou plochou a je absurdné aby o takejto navrhovanej zmene neprebehla verejná diskusia na celobratislavskej úrovni. Bratislava ako hlavné mesto Slovenska s potenciálom modernej metropoly 21 storočia si zaslúži aj v záujme budúcich generácií túto plochu zachovať pre šport, telovýchovu a voľný čas.

Územie okolo vajnorského kruhového objazdu, umiestnenie supermarketu na problémovom mieste.

Je to posledná najväčšia plocha svojho druhu v celej BA. Že sa to dá, dokazuje aj príkladu starého letiska Tempelhof v Berlíne, ktoré si občania nenechali zastavať a teraz slúži všetkým. Budovy sú pod ochranou pamiatkovej starostlivosti, plocha letiska má ako veľká zelená plocha v centre mesta veľký vplyv na miestnu klímu. Ľudia ju využívajú pre organizáciu rôznych spoločenských udalostí a športovo oddychovú aktivitu. Dokážme aj my, že sa vieme zmobilizovať pre zmysluplnú vec, ktorá sa dotýka nie len nás všetkých, ale je aj v záujme budúcich generácií, ktorým raz krajinu odovzdáme a ktoré sa budú pýtať, kde sme boli vtedy, keď sme ešte veci mohli a mali zmeniť.